[lwptoc]

Keyword

Liên hệ

Git: Các lệnh cơ bản thường sử dụng

Hiện nay thì cũng nhiều công cụ hỗ trợ cho chúng ta sử dụng git, mình chỉ viết 1 số thứ cần khi sử dụng chung vs Visual Code.

Xóa branch

Remote:

git push origin --delete branch_name 

Local:

git branch -D branch_name

Hủy commit


Disclaimer: Bài viết của chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, kiến thức và bài viết này.

Follow us:
  • Facebook:
  • Website:

Bài viết được đọc nhiều