[DB] Thêm và cập nhập giá trị cho custom table trong wordpress

Việc truy cập đến database wordpress đã hỗ trợ hầu như tối đa, đặc biệt là đối với các table mặc định nó còn có sẵn các hàm để thực hiện các thao tác đó, vậy đối với những table mà chúng ta mới tạo thêm thì sao ?

WordPress cũng đã tạo ra sẵn các hàm cập nhập và thêm mới vào table việc của chúng ta chỉ cần sử dụng chúng là được.

1. Hàm insert

Lệnh INSERT trong SQL được sử dụng để chèn một hoặc nhiều bản ghi vào một bảng.

global $wpdb;
$table_name = $wpdb->prefix . 'table_name';

$result = $wpdb->insert( 
  $table_name, 
  array( 
    'column_name_1' => $value_1, 
    'column_name_2' => $value_2, 
    'column_name_3' => $value_3, 
    'column_name_4'	=> $value_4
  )
);

2. Hàm update

Lệnh UPDATE trong SQL được sử dụng để cập nhật các bản ghi hiện có trong một bảng.

$wpdb->update(
  $table_name,
  array(
    'column_name_1' => $value_1,
    'column_name_2' => $value_2,
    'column_name_3' => $value_3,
    'column_name_4' => $value_4
  ),
  array('id'=> $row_id)
);

3. 1 số định dạng đặc biệt khi lưu vào database

Dưới đây là 1 số định dạng đặc biệt

 1. date(“Y-m-d H:i:s”) định dạng date time, nhớ chạy date_default_timezone_set(‘Asia/Ho_Chi_Minh’); ở file function để set time zone trước.
 2. stripslashes($html_content) hàm định dạng HTML để lưu vào database => Khi gọi lên để hiển thị như HTML thì cần sử dụng nl2br(stripslashes($data)).
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận