Plugin hiển thị hình ảnh ở dạng thumbnail trong bài viết có nhiều hình ảnh.

Plugin cho phép hiển thị album hình ảnh ở dạng thumbnail trong bài viết, plugin khá phù hợp cho những bài viết có số lượng hình ảnh nhiều, đặc biệt là các web giới thiệu về nội thất. trong 1 bài viêt ta có thể tạo ra nhiều album chứa nhiều hình ảnh, nhưng lại mang ra được sự tiện lợi và nhỏ gọn cho bài viết, làm cho bài viết hiển thị trực quan hơn.

add_action( 'init', 'activeShortCodePost' );
function slideImageForPost($args, $content){?>

  <?php
  $images = get_field('thu_vien_anh_'.$args['number']);
  $context ='';
  $context .= '<div class="containerImage"><div class="product-thumbs"><div class="fotorama" data-width="100%" data-ratio="3/2" data-max-width="100%" data-fit="cover" data-nav="thumbs" data-allow-full-screen="native">';
    foreach($images as $images_url ) {
     	$thumbnail_url = wp_get_attachment_image_src( $attachment_id, '' )[0];
     	$context .= '<img class="thumb" src="' . $images_url . '">';
    }
  $context .= '</div></div></div>';
    
  return $context;
}
function activeShortCodePost(){
  add_shortcode("slideImageForPost", "slideImageForPost");
}