Tag Archives: Crawl Api

[WP] Kiểm tra xem bài viết tồn tại chưa, nếu chưa thì tạo, nếu tồn tại thì update.

Việc kiểm tra xem bài viết đó đã tồn tại chưa, khi update hoặc tạo mới khá là quan trọng, thường được sử dụng trong việc crawl data. 1. Tạo hàm kiểm tra xem bài viết đã tồn tại chưa. Ở đây mình kiểm tra với điều kiện đơn giản là id. function get_post_by_meta($post_id, $post_type) […]