Tag Archives: database

[DB] Thêm và cập nhập giá trị cho custom table trong wordpress

Việc truy cập đến database wordpress đã hỗ trợ hầu như tối đa, đặc biệt là đối với các table mặc định nó còn có sẵn các hàm để thực hiện các thao tác đó, vậy đối với những table mà chúng ta mới tạo thêm thì sao ? WordPress cũng đã tạo ra sẵn […]

[WP-DB] Tạo thêm column cho table đã có sẵn

Hôm nay mình sẽ tạo thêm 1 column mới cho 1 table đã có sẵn. Trong wordpress có hàm maybe_add_column()  được dùng để kiểm tra column đó tồn tại chưa và thêm nó vào, chúng ta có thể sử dụng hàm này để thực hiện nhanh việc tạo mới 1 column cho table. VD: Tạo […]