KeyWord: Insert

[WP] Kiểm tra xem bài viết tồn tại chưa, nếu chưa thì tạo, nếu tồn tại thì update.

Việc kiểm tra xem bài viết đó đã tồn tại chưa, khi update hoặc tạo...