Tag Archives: rows

[DB] Thêm và cập nhập giá trị cho custom table trong wordpress

Việc truy cập đến database wordpress đã hỗ trợ hầu như tối đa, đặc biệt là đối với các table mặc định nó còn có sẵn các hàm để thực hiện các thao tác đó, vậy đối với những table mà chúng ta mới tạo thêm thì sao ? WordPress cũng đã tạo ra sẵn […]