Tag Archives: sql

[WP-DB] Tạo thêm column cho table đã có sẵn

Hôm nay mình sẽ tạo thêm 1 column mới cho 1 table đã có sẵn. Trong wordpress có hàm maybe_add_column()  được dùng để kiểm tra column đó tồn tại chưa và thêm nó vào, chúng ta có thể sử dụng hàm này để thực hiện nhanh việc tạo mới 1 column cho table. VD: Tạo […]

[WP-DB] Tạo table có khóa ngoại khi active plugin

Việc tạo table cũng được sử dụng rất thường xuyên nếu bạn là một người muốn clean database và đặc biệt khi bạn sử dụng khóa ngoại nó sẽ hỗ trợ bạn clean data, khi bạn xóa record bên table relations. VD: Ở đây mình tạo 1 table mới và có relation với table posts, […]