Tag Archives: Table

[DB] Thêm và cập nhập giá trị cho custom table trong wordpress

Việc truy cập đến database wordpress đã hỗ trợ hầu như tối đa, đặc biệt là đối với các table mặc định nó còn có sẵn các hàm để thực hiện các thao tác đó, vậy đối với những table mà chúng ta mới tạo thêm thì sao ? WordPress cũng đã tạo ra sẵn […]

[WP-DB] Tạo table có khóa ngoại khi active plugin

Việc tạo table cũng được sử dụng rất thường xuyên nếu bạn là một người muốn clean database và đặc biệt khi bạn sử dụng khóa ngoại nó sẽ hỗ trợ bạn clean data, khi bạn xóa record bên table relations. VD: Ở đây mình tạo 1 table mới và có relation với table posts, […]