Tạo sản phẩm mua kèm cho sản phẩm

Bước 1: Cài đặt ACF và tạo danh mục mua kèm ( Phụ kiện )

Bước 2: Vào ACF -> add new Customfield, Thêm các Field tương tự như hình.

Bước 3: Thêm setup subfield như hình và lưu lại.

Với filter by Taxonomy là các danh mục mà bạn muốn chọn sản phẩm trong đó. (Phí dưới có thêm 1 cái post type để hiện thị cho cái ACF này, chọn là Product/ Sản phẩm nhé)

Bước 4: Thêm đoạn code sau vào file functions.php

if (!function_exists('currency_format')) {
  function currency_format($number, $suffix = 'đ') {
    if (!empty($number)) {
      return number_format($number, 0, ',', '.') . "{$suffix}";
    }
  }
}

if (!function_exists('bundled_products')) {
  function bundled_products(){
    global $product;
    $rows = get_field('sp_mua_kem' ); ?>
      <style>
        .bundled_products{
          display:flex;
          list-style:none;
        }
        .bundled_products li{
          margin-right:10px;
        }
        .contain-bundled{
          text-align: center;
          font-size: 12px;
          font-weight: bold;
        }
        .contain-bundled img{
            object-fit: contain;
            width: 80px;
            height: 80px;
        }
        .price-main{
          text-decoration: line-through;
    				color: #808080b3;
        }
        .price-sale{
          color:red;  
        }
        .title_prod p{
          margin-bottom:0;
        }
        .contain-bundled .thumb-img{
          position:relative;
          border: 1px solid #8080802e;
          margin-bottom: 10px;
        }
        .contain-bundled .thumb-img div{
          position: absolute;
          top: 0px;
          right: 0;
          width: 100%;
        } 
        .contain-bundled .thumb-img div a.add{
          font-size: 18px;
          color: red;
          text-align: right;
          width: 100%;
          display: block;
          padding-right: 5px;
        }
        .contain-bundled .thumb-img div a.added_to_cart {
          margin-top: 0 !important;
          width: 100%;
          padding: 0;
          background-color: #000;
          color: #fff;
          font-weight: 400 !important;;
          text-transform: inherit;
          font-size:12px !important; 
        }
        .txt-mua-kem{
          color:#000;
          font-size:13px;
          font-weight:bold;
          margin-bottom:5px;
        }
      </style>
    <?php
    echo '<p class="txt-mua-kem">Sản phẩm thường được mua kèm</p>';
    echo '<ul class="bundled_products">';
    foreach($rows as $val){
      echo '<li>
        <div class="contain-bundled">
        <div class="thumb-img"><img src="'.get_the_post_thumbnail_url($val['san_pham']).'"/><div><a href="'.wc_get_product($val['san_pham'])->add_to_cart_url().'" value="'. esc_attr( $val['san_pham'] ).'" class="ajax_add_to_cart add_to_cart_button add" data-product_id="'.$val['san_pham'].'"> + </a></div></div>
          <div class="title_prod"><p>'.get_the_title($val['san_pham']).'</p></div>
          <span class="price-sale">'.currency_format(wc_get_product($val['san_pham'])->price).'</span>
          <span class="price-main">'.currency_format(wc_get_product($val['san_pham'])->get_regular_price()).'</span>
          
        </div></li>';
    }
    echo '</ul>';
  }
  add_action( 'woocommerce_before_single_product_summary', 'bundled_products', 20 );
  }

Bước 5: Vào thêm sản phẩm, có 1 field mới là sản phẩm mua kèm, ae chọn sản phẩm mua kèm và lưu lại, ra ngoài trang single product xem thành quả.

=> Chúc các bạn thành công !