Truy xuất các giá trị của category

Chào mọi người, hôm nay thứ năm ngày 13/5, một buổi chiều khá nóng nhưng cũng lại khá là âm u mù mịt mình cũng đang bận vì lười, nên tiện thể làm tích góp được cái gì thì viết cái đó lại cho ae dùng vậy. Nay mình sẽ viết nhẹ 1 bài hướng dẫn mọi người lấy các thông tin của category wordpress.

Đầu tiên là ta sẽ có hàm:

get_term()

Hàm này cho phép chúng ta truy xuất các giá trị trong category.

1: Truy xuất theo 1 term ID nhất định:

function show_categroy($args, $content){
  $term = get_term($args['cat_id'], $args['taxonomy_name']);
  $content = '<ul>';
  $content .= '<li>Cat-Name: '.$term->name.'</li>';
  $content .= '<li>Cat-Count: '.$term->count.'</li>';
  $content .= '<li>Cat-slug: '.$term->slug.'</li>';
  $content .= '<li>Cat-ID: '.$term->term_id.'</li>';
  $content .= '<li>Cat-description: '.$term->description.'</li>';
  $content .= '<li>Cat-parent: '.$term->parent.'</li>';
  $content .= '<li>Cat-meta: '.$term->meta.'</li>';
  $content .= '</ul>';
 	return $content;
}

add_shortcode( 'show_categroy', 'show_categroy' );
// Cách sử dụng: [show_categroy cat_id="$term_id"  taxonomy_name="$taxonomy_name"]
// VD: [show_categroy cat_id="3"  taxonomy_name="product_cat"]

2: Lấy tất cả Category

function show_categroy(){
  $array = array (
      'taxonomy' => 'category', // Tên taxaonomy : category, product_cat, cat_custom
      'orderby' => 'name', // Sắp xếp theo name, term_id
      'order' => 'ASC', // ASC, DESC
      'hide_empty' => true, // Ẩn các chuyên mục khong có bài viết true/false
      'parent' => 3, // Chỉ hiễn thị các chuyên mục là con của Chuyên mục được chọn, bỏ dòng này đi nếu muốn lấy tất cả
  );
  $terms = get_terms( $array);
  if ( ! empty( $terms ) && ! is_wp_error( $terms ) ){
    
    foreach ( $terms as $term ) {
      $content .= '<ul>';
        $content .= '<li>Cat-Name: '.$term->name.'</li>';
        $content .= '<li>Cat-Count: '.$term->count.'</li>';
        $content .= '<li>Cat-slug: '.$term->slug.'</li>';
        $content .= '<li>Cat-ID: '.$term->term_id.'</li>';
        $content .= '<li>Cat-description: '.$term->description.'</li>';
        $content .= '<li>Cat-parent: '.$term->parent.'</li>';
        $content .= '<li>Cat-meta: '.$term->meta.'</li>';
      $content .='</ul></br>';
    }
    
  }
 	return $content;
}

add_shortcode( 'show_categroy', 'show_categroy' );
// Cách sử dụng: [show_categroy] 
// Còn rất nhiều field nhưng mình chỉ lấy 1 số field thường gặp để các bạn sử dụng cho đỡ rối.

Cách sử dụng: Thì các bạn cứ copy các đoạn code ở trên bỏ vào file function.php của theme và dán đoạn short_code vào nơi vạn muốn hiển thị là được, chúc các bạn thành công !

Link tham khảo:

https://developer.wordpress.org/reference/functions/get_terms/