[lwptoc]

Liên hệ

[WP] Cron Job

Cron Job WordPress cũng có thể hiểu như việc lập kế hoạch một bài đăng, auto crawl data theo lịch trình.

Hôm nay chúng sẽ làm 1 ví dụ đơn giản cho việc update 1 bài viết bất kỳ để nó luôn luôn là mới nhất.

// Thêm những dòng bên dưới vào file functions.php
// 1. Tạo function xử lý update post
function job_update_post() {
  global $wpdb;
  $postdate = date("Y-m-d H:i:s");
  $wpdb->update( 
    'wp_posts', 
    array( 
      'post_date' => $postdate
    ), 
    array( 'ID' => $post_id), // Nhập id bài viết cần update
    array(), 
    array() 
  );
}

add_action('cron_job_update_post','job_update_post');

// 2. Tạo thời gian Cron
function ai_add_cron_update_api()
{
  $schedules = array(
    'Up_Date_Post' => array(
      'interval' => 5400, // Time (s) s > 60
      'display' => esc_html__('1,5 Giờ','ai'),
    ),
  );

  return $schedules;
}
add_filter('cron_schedules', 'ai_add_cron_update_api');

// 3. Add function update post vào schedule_event
function cron_call_update_post()
{
  // Create Event Job Update Coin
  if (!wp_next_scheduled('cron_job_update_post')) 
  {
    wp_schedule_event(time(), 'Up_Date_Post', 'cron_job_update_post');
  }
}
add_action('init', 'cron_call_update_post');

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng plugin WP Crontrol để xem lịch trình chạy Job

Chúc các bạn thành công.

 


Disclaimer: Bài viết của chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, kiến thức và bài viết này.

Follow us:
 • Facebook:
 • Website:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết được đọc nhiều