[WP-DB] Tạo thêm column cho table đã có sẵn

Hôm nay mình sẽ tạo thêm 1 column mới cho 1 table đã có sẵn.

Trong wordpress có hàm maybe_add_column()  được dùng để kiểm tra column đó tồn tại chưa và thêm nó vào, chúng ta có thể sử dụng hàm này để thực hiện nhanh việc tạo mới 1 column cho table.

VD:

Tạo thêm 1 column với tên là feedback_content cho table comments 

function detect_plugin_activation($plugin, $network_activation) {
require_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php' );
  global $wpdb;
  $table_name = $wpdb->prefix . 'comments';
  $column_name = 'feedback_content';
  $create_ddl = "ALTER TABLE $table_name ADD $column_name longtext NULL DEFAULT NULL;";
  maybe_add_column($table_name, $column_name, $create_ddl);
}

Chúc bạn thành công.