[lwptoc]

Liên hệ

[WP] Hướng dẫn tạo page template bằng code từ plugin

Tạo template trong wordpress khá đơn giản, nếu bạn nắm giữ được source theme của web cần làm, còn nếu như bạn muốn viết 1 plugin mà cần tạo 1 page template mới thì sao.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn việc tạo template từ plugin.

1. Tạo 1 file mới trong plugin và paste đoạn code bên dưới vào file

class PageTemplater {

  /**
   * A reference to an instance of this class.
   */
  private static $instance;

  /**
   * The array of templates that this plugin tracks.
   */
  protected $templates;

  /**
   * Returns an instance of this class. 
   */
  public static function get_instance() {

    if ( null == self::$instance ) {
      self::$instance = new PageTemplater();
    } 

    return self::$instance;

  } 

  /**
   * Initializes the plugin by setting filters and administration functions.
   */
  private function __construct() {

    $this->templates = array();


    // Add a filter to the attributes metabox to inject template into the cache.
    if ( version_compare( floatval( get_bloginfo( 'version' ) ), '4.7', '<' ) ) {

      // 4.6 and older
      add_filter(
        'page_attributes_dropdown_pages_args',
        array( $this, 'register_project_templates' )
      );

    } else {

      // Add a filter to the wp 4.7 version attributes metabox
      add_filter(
        'theme_page_templates', array( $this, 'add_new_template' )
      );

    }

    // Add a filter to the save post to inject out template into the page cache
    add_filter(
      'wp_insert_post_data', 
      array( $this, 'register_project_templates' ) 
    );


    // Add a filter to the template include to determine if the page has our 
    // template assigned and return it's path
    add_filter(
      'template_include', 
      array( $this, 'view_project_template') 
    );


    //********************* Add your templates to this array. ************
    $this->templates = array(
      '../templates/board-view.php' => 'Board view',
    );
      
  } 

  /**
   * Adds our template to the page dropdown for v4.7+
   *
   */
  public function add_new_template( $posts_templates ) {
    $posts_templates = array_merge( $posts_templates, $this->templates );
    return $posts_templates;
  }

  /**
   * Adds our template to the pages cache in order to trick WordPress
   * into thinking the template file exists where it doens't really exist.
   */
  public function register_project_templates( $atts ) {

    // Create the key used for the themes cache
    $cache_key = 'page_templates-' . md5( get_theme_root() . '/' . get_stylesheet() );

    // Retrieve the cache list. 
    // If it doesn't exist, or it's empty prepare an array
    $templates = wp_get_theme()->get_page_templates();
    if ( empty( $templates ) ) {
      $templates = array();
    } 

    // New cache, therefore remove the old one
    wp_cache_delete( $cache_key , 'themes');

    // Now add our template to the list of templates by merging our templates
    // with the existing templates array from the cache.
    $templates = array_merge( $templates, $this->templates );

    // Add the modified cache to allow WordPress to pick it up for listing
    // available templates
    wp_cache_add( $cache_key, $templates, 'themes', 1800 );

    return $atts;

  } 

  /**
   * Checks if the template is assigned to the page
   */
  public function view_project_template( $template ) {
    
    // Get global post
    global $post;

    // Return template if post is empty
    if ( ! $post ) {
      return $template;
    }

    // Return default template if we don't have a custom one defined
    if ( ! isset( $this->templates[get_post_meta( 
      $post->ID, '_wp_page_template', true 
    )] ) ) {
      return $template;
    } 

    $file = plugin_dir_path( __FILE__ ). get_post_meta( 
      $post->ID, '_wp_page_template', true
    );

    // Just to be safe, we check if the file exist first
    if ( file_exists( $file ) ) {
      return $file;
    } else {
      echo $file;
    }

    // Return template
    return $template;

  }
}
add_action( 'plugins_loaded', array( 'PageTemplater', 'get_instance' ) );

2. Chỉnh sửa nội dung trong file

– Ở đây bạn chỉ cần quan tâm đến dòng ********************* Add your templates to this array. ************

– $this->templates  tại đây: key chính là đường dẫn của file template, value chính là tên của template, bạn sửa theo ý mình, những cái khác giữ nguyên.

3. Nhúng file vào file functions.php của plugin

Tới bước này bạn chỉ cần nhúng file vào file functions của plugin để nó hoạt động là sử dụng được.

require_once dirname(__FILE__) . ‘/active-plugin/PageTemplater.php’;
Cấu trúc Folder: Plugins/your_plugin/active-plugin/PageTemplater.php
Sau đó bạn vào trang kiểm tra giao diện xem đã có template mới chưa.
Chúc bạn thành công.

Disclaimer: Bài viết của chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, kiến thức và bài viết này.

Follow us:
 • Facebook:
 • Website:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết được đọc nhiều